anyenvとrbenvでRuby環境構築

rbenvをインストール

anyenv install rbenv

シェルを再起動

exec $SHELL -l

インストール可能なバージョンを確認

rbenv install -l

指定したバージョンをインストール

rbenv install [VERSION]

グローバル環境に設定

rbenv global [VERSION]

rehash

rbenv rehash